RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Iestādes nosaukums

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Vakances amats

Pedagoga palīgs

Darba pienākumi

Vadīt rotaļnodarbības izglītojamiem, kuriem latviešu valodas apguvei ir grūtības, kas ir saistītas ar iepriekšējo pieredzi apgūstot izglītības programmu mazākumtautību valodā vai nepietiekamu latviešu valodas vidi ģimenē.

Prasības kandidātiem

Pedagogam palīgam nepieciešamā pedagoģiska augstākā izglītība, var būt arī students, kurš apgūst pirmsskolas pedagoģijas programmu. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājums

Par 1 slodzes darba alga 1020,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu darba nedēļu. Piedāvājam nepilnas slodzes darbu.

Piezīmes

Atrodamies Ziepniekka;lnā, Dižozolu ielā 6, Rīga. Tālrunis uzziņām 67848607; 67848608. CV lūdzam sūtīt uz adresi rpiiaust@riga.lv.

Personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei: noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldības iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt personas datu apstrādes pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku