RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Nosaukums Darba vieta iesniegts
Latviešu valodas skolotājs pamatskolā Rīgas Pārdaugavas pamatskola 21.11.2023.

Iestādes nosaukums

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Vakances amats

Latviešu valodas skolotājs pamatskolā

Darba pienākumi

Īstenot mācību priekšmetu programmu, saskaņā ar standartu. Skolā ir labiekārtoti kabineti ar IKT, kas atvieglo mācību stundu vadīšanu.

Prasības kandidātiem

Obligāti augstākā pedagoģiskā izglītība, var būt studente /-s.

Piedāvājums

Darba alga tiek noteikta pēc tarifikācijas, bet nav zemāka par EUR 1260 par pilnu slodzi.

Piezīmes

Darba vieta: Kartupeļu iela 2, Rīga, Ziepniekkalns Tālr:29475670 E-pasts: pdps@riga.lv E-pasts (netiks publicēts) * pdps@riga.lv.

Personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei: noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldības iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt personas datu apstrādes pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku