Foto

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ēdināšanu izglītības iestādēs no 1. oktobra

Rīgas pašvaldības pirmsskolēniem un skolēniem no 1. oktobra ēdināšanai tiek piemērots vecāku līdzmaksājums. To administrē uzņēmums, ar kuru ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu, noslēguši līgumu par platformas pusdienlaiks.lv izveidi.

Stājoties spēkā grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 153 "Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu", vecākam vai pilngadīgajam audzēknim ir pienākums par kavējumu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus attiecīgajā dienā līdz plkst. 07.00.

Pamata jautājumi

1. No kura datuma tiek piemērots vecāku līdzmaksājums?

Vecāku līdzmaksājums tiek piemērots no 1. oktobra. Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, vēl septembrī izglītojamo ēdināšanu, tāpat kā līdz šim, apmaksāja no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Kur var iegūt plašāku informāciju par ēdinātāju izstrādāto platformu pusdienlaiks.lv?

Pusdienlaiks.lv ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina ērtu sadarbību starp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs un bērnu vecākiem. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļvietnē https://pusdienlaiks.lv/rules/faq, rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@pusdienlaiks.lv vai zvanot pa tālruni 60007790.

3. Kam ēdināšana ir bez maksas?

1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un pašvaldības budžeta.

Tāpat no Rīgas pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī invalīdiem.

Vēl spēkā ir šādi kritēriji:

 • izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laika periodā, kas nepārsniedz 60 dienas;
 • izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu Rīgas domes lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;
 • izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē.

Vienlaikus ir jānorāda, ka Rīgas pašvaldība turpina segt izglītojamā ēdināšanas izmaksas 60 dienas pēc trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu datuma pašvaldības noteiktajā apmērā.

4. Kam ir jānoslēdz līgums par norēķiniem ar ēdinātāju?

Ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem ir jānoslēdz.

5. Kam nav jānoslēdz līgums par norēķiniem ar ēdinātāju?

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nav jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nav jānoslēdz līgums par norēķiniem.

6. Kam un cik ir jāmaksā par ēdināšanas pakalpojumu?

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošina ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs ir 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

7. Vai var nemaksāt, ja bērns bērnudārzā neēd?

Ja ir saņemts ārsta atzinums par bērnam nepieciešamu īpašu diētu, kuru nevar nodrošināt ēdinātājs bērnudārzā, līgumā starp iestādi un bērna vecāku tiks atrunāta kārtība, kā tiek nodrošināta bērna ēdināšana, vienlaikus nosakot, ka vecāks nemaksā līdzmaksājumu par iestādē gatavoto ēdienu.

8. Vai bērnudārzs piedāvās veģetāro ēdienu vai ēdienu bez cūkgaļas vai liellopa gaļas?

Bērnudārzs var pielāgot bērnam ēdienkarti tikai gadījumos, ja šādu nepieciešamību noteicis ārsts bērna saslimšanas dēļ.

9. Kāpēc no šī gada ēdienu bērnudārzam pieved klāt, nevis gatavo uz vietas? Vai tiks nodrošināts silts un kvalitatīvs ēdiens?

Ja ēdinātājs ir izvēlējies ēdienu piegādāt, nevis gatavot uz vietas, prasības ēdiena kvalitātei (temperatūra, kvalitatīvas izejvielas u.c.) ir tādas pašas. Ēdiena kvalitāti kontrolē iestādes darbinieks.

Sociālā palīdzība

1. Kā var saņemt sociālo palīdzību?

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru: https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html

Aicinām izmantot iespēju iesniegt dokumentus attālināti: atbilstoši "Elektronisko dokumentu likuma" prasībām, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: soc@riga.lv, informatīvais tālrunis: 67105048, kā arī bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtēs mājsaimniecības materiālos resursus un noteiks atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Par pieņemto lēmumu iesniedzēju informēs Rīgas Sociālais dienests. Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu skatīt Labklājības departamenta tīmekļvietnē sadaļā Sociālā palīdzība.

2. Kā var pieteikt bezmaksas ēdināšanu bērnam – invalīdam?

Vecākam ir jāvēršas izglītības iestādē, kas informāciju par bērna invaliditāti nodos RD IKSD.

3. Mums ir daudzbērnu ģimenes 3+ karte. Vai būs bezmaksas ēdināšana bērniem?

Bezmaksas ēdināšana bērniem tiek piešķirta tikai tajā gadījumā, ja ģimene ir reģistrēta Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrā. Lai pieteiktos, nepieciešams reģistrēties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.e-riga.lv (vairāk informācijas tīmekļvietnē - atvērt šeit).

Vispārīgi jautājumi

1. Kādu iemeslu dēļ notiek pāreja uz ēdināšanas ārpakalpojumu?

 • samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar izglītojamo vecāku līdzfinansēšanas administrēšanu (ēdināšanas līgumu slēgšana ar izglītojamo vecākiem, ikmēneša rēķinu sagatavošana, maksājumu uzskaite, pārmaksu un parādu administrēšana);
 • samazināt slogu uz pašvaldības budžetu, ko rada nepieciešamību nodrošināt iestāžu darbinieku atalgojuma pieaugumu; 
 • risināt virtuves darbinieku deficītu;
 • samazināt iestādēm administratīvo slogu, kas saistīts ar pārtikas piegādes līgumu administrēšanu, tai skaitā produktu pasūtīšanu, uzskaiti un norēķiniem, un ar ēdināšanu normatīvo aktu izpildi, tai skaitā ēdienkaršu sastādīšanu un kontrolējošo institūciju uzraudzību;
 • ekonomēt izdevumus par komunālajiem maksājumiem, kurus ēdināšanas ārpakalpojum gadījumā daļēji sedz virtuves nomnieks.

2. Kādi ir ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumi?

 • organizēt izglītojamo ēdināšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un veselīga uztura principus;
 • izstrādāt nedēļas ēdienkartes ar pilnas uzturvērtības aprēķiniem, kā arī tehnoloģiskās kartes, kurās ēdiena sortiments, enerģētiskā vērtība un uzturvērtība atbilst normatīvo aktu un izglītības iestādes prasībām. Ne vēlāk kā 3 darbdienas iepriekš saskaņot ar izglītības iestādes atbildīgo personu nākamās nedēļas ēdienkarti un tai atbilstošas tehnoloģiskās kartes. Iestādes apstiprinātās ēdienkartes izvietot izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem pieejamā vietā;
 • ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izmantot pārtikas produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām (turpmāk – BL, NPKS, LPIA). Piemēram: BL produktiem jābūt pienam, kefīram, sviestam, kviešu miltiem, mannai; NPKS produktiem jābūt cūkgaļai, liellopu gaļai, vistas gaļai, vistu olām, biezpienam, krējumam, sieram, jogurtam,  makaroniem, maizei, eļļai, konservētiem dārzeņiem, sulām; NPKS, BL vai LPIA jābūt āboliem, burkāniem, kāpostiem, gurķiem, kartupeļiem, bietēm, sīpoliem, tomātiem. Izglītojamo ēdienkartei jāatbilst MK noteikumu Nr. 172  (“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, 2012) prasībām, t.i. ēdienkartē katru dienu jāietver gaļa vai zivis, dārzeņi, augļi, piena produkti. 
 • pēc izglītības iestādes pieprasījuma nodrošināt atbilstošu ēdināšanu gadījumos, kad izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, cukura diabēts, pārtikas alerģija), kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija;
 • pēc izglītības iestādes pieprasījuma veikt aptaujas un citus pasākumus saistībā ar pakalpojumu kvalitātes izvērtējumu, kā arī īstenot sadarbību ar izglītības iestādi, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti u.c.

3. Kas notiek ar pavāriem izglītības iestādēs?

Visiem pavāriem tiek piedāvāts darbs ārpakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, savukārt izglītības iestāžu virtuves telpas un aprīkojums tiek iznomāts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes tiks atjaunotas ar aktuālāko informāciju.

Galerijas