RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Ārpuskārtas uzņemšanas komisija

Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67026791 (Eva Gubareva).

e-pasta adrese iksd@riga.lv
Iesnieguma e-forma digitālajā pastkastītē portālā Latvija.lv.  

Komisija saskaņā ar Rīgas domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 27. punktu piešķir priekšrocību rindā bērnam, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (no kāda uzņem Pašvaldības izglītības iestādē), bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un:

 • kāds no bērna vecākiem ir Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības pakāpē vai skolotāja palīgs;
   
 • viens no bērna vecākiem ir profesionālā dienesta karavīrs vai ir gājis bojā dienesta pildīšanas laikā (saskaņā ar Militārā dienesta likumu);
   
 • bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (arī gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav deklarēts vai reģistrēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā);
   
 • bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus);
   
 • pedagoģiski medicīniskā komisija ir ieteikusi bērnam apgūt vispārējo programmu, bet bērns līdz šim apguvis speciālo programmu;
   
 • bērna abiem vecākiem (vai vienam no vecākiem, ja bērns ir tikai viena no vecākiem aizgādībā) piešķirta invaliditāte, kas ierobežo vecāku spējas pastāvīgi nodrošināt bērna uzraudzību un audzināšanu, ja ir saņemts kompetentas institūcijas viedoklis;
   
 • bērns ir dzimis dzemdībās, kurās dzimuši trīs vai vairāk bērnu.

Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas un nepieciešamības gadījumā pamatojuma dokumentus.