Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

Bērnu nometnes organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar: MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”;

MK 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  (turpmāk – Noteikumi Nr.662);
Vadlīnijās piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem noteiktajām prasībām.

Noteikumu Nr.662 4. punkts nosaka: ”Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs ievēro vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, darbības formai vai nozarei noteiktās speciālās drošības prasības, kā arī attiecīgos ieteikumus epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanai. Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs atbilstoši darba specifikai var noteikt papildu prasības šajos noteikumos minētajām epidemioloģiskās drošības prasībām, ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību, pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem vai organizācijas darbības nepārtrauktību.”

Atbilstoši noteikumu Nr.662  12.1  punktam, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, darba devējs var:

12.11. organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu) testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 rutīnas skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja (nometnes organizētāja) līdzekļiem.

Nometnes organizatoram jānodrošina:

  • nometnes reģistrēšana un saskaņošana interneta vietnē www.nometnes.gov.lv ;
  • visi epidemioloģiskās drošības pasākumi;
  • nometnes dalībnieku un darbinieku testēšana saskaņā ar aktuālo testēšanas algoritma Pielikumu Nr. 1 
  • nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana par nometnes dienas režīmu, personīgās higiēnas, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību āra aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības pasākumiem;
  • dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja) informēšana par nometnes noteikumiem, par dalībnieka atvešanu un aizvešanu no nometnes, kā arī par izņemšanu no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai atbilstoši kompetento iestāžu norādījumiem tiek noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 saslimšanas gadījumā;
  • kontaktinformācija un saraksti par visām personām, kas atradušās nometnē;
  • atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums.
     

Nosacījumi epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei
 

1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija, klātbūtne nometnē.

2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs  –  katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli monitorē visu nometnes norises laiku:

        2.1. ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt nometnes organizatoru par situāciju un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu;

       2.2. darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikšanu un var atgriezties nometnē tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu);

       2.3. nometnes organizētājs nodrošina personu, kura aizstāj 2.1.apakšpunktā minēto darbinieku;

       2.4. ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi):

- bērnu izolē atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni,

- sazinās ar bērna vecākiem (likumiskie pārstāvji), kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki (likumiskie pārstāvji) telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,

- bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/ vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);

- bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem;

       2.5. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt šeit: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.

3. Ja tiks konstatēts Covid-19 vai citas infekcijas infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

4. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai ēkā (piem., daudzstāvu, ar vairākām ieejām), ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

5. Organizējot bērnu dienas režīmu, priekšroka tiem pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.

6. Pārvietojoties sabiedriskajā transportā nometnes darbiniekiem un dalībniekiem jālieto sejas maskas.

7. Gan dienas, gan diennakts nometnes dalībnieki ne vēlāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. 

 (Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai SPKC bērnu ir vai nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 saslimšanas pazīmes. Tāpat arī novērtē vispārējo veselības stāvokli un apzina, vai bērnam pastāv kādi veselības riski saistībā ar uzturēšanos nometnē. Izziņā ārsts norāda to, ka bērns drīkst vai nedrīkst apmeklēt nometni, ir vai nav kādi ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz sporta nodarbībām, diētu, alergēniem utml.)
 

Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi
 

1. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Atcerēties, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, tālruņu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

2. Mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem:

https://www.spkc.gov.lv/lv/roku-higiena

https://www.spkc.gov.lv/lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem

3. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.

4. Darbiniekiem nometnē izmantot maiņas apģērbu, t.i., viņi nometnē neuzturas ar tām pašām drēbēm, ar kurām atnāk no mājām.

5. Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 

Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi
 

1. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.

2. Rūpīgi izvērtēt koplietošanas priekšmetus un izņemt no aprites to, ko nevar katru dienu pienācīgi mazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem un, ja nepieciešams, dezinficēt.

3. Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju (pārliecinoties par to funkcionalitāti).

4. Regulāri veikt telpu uzkopšanu. Telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz divas reizes dienā. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz reizi 3 stundās.

26. Detalizēta informācija par telpu tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā.
 

Papildu drošības nosacījumi telšu nometņu organizēšanai
 

1. Dalībnieki guļ savās individuālajās vai armijas tipa teltīs.

2. Nometnes laikā pieejams dezinfekcijas līdzeklis tualetes apmeklēšanas vietās, ēdināšanas zonā, kā arī nodarbību norises vietās brīvai lietošanai, to izmanto, ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm.

3. Pastiprināta dezinfekcijas kontrole nometnes norises laikā, dezinficējot virsmas, kurām pieskaras liels personu skaits.

4. Parādoties kādam no saslimstības simptomiem, nometnē ir speciāli ierīkota vieta (atsevišķa telts), kur izolēt dalībnieku vai darbinieku, kurš pēc iespējas ātrāk atstāj nometni un dodas uz dzīvesvietu, lietojot sejas masku, ar privāto transportu un sazinās ar ģimenes ārstu.

5. Nometnes darbiniekiem ir pieejamas sejas maskas, cimdi, kurus lieto tikai atsevišķos gadījumos, ja paredzama īslaicīga saskare ar inficētu virsmu u.c. drošības līdzekļi.

6. Vēlams izvairīties no aktivitātēm, kuras prasa ciešu kontaktu.

7. Katru dienu vēdināt teltis, guļammaisus. Pirms dalībnieks dodas teltī, tai jābūt izvēdinātai.

8. Dezinficēt vairākas reizes dienā visiem pieejamu ekipējumu, ēdināšanas un tualetes vietas.

9. Vienas grupas ietvaros var kopīgi gatavot ēst. Var būt viena ēdiena izdales vieta, bet katra grupa to apmeklē atsevišķos laikos.