Atbalsts jaunatnes nozarei Rīgā 2023. gadā

Atbalsts jaunatnes nozarei Rīgā 2023. gadā

Pagājušais gads darbā ar jaunatni Rīgā bijis ražīgs. To nodrošināja ne tikai daudzskaitlīgas jaunatnes organizāciju iniciatīvas, bet arī pašvaldības pieškirtais papildu finansējums jomai gandrīz 130 tūkstošu EUR apmērā un dažādu jaunatnei veltītu starptautisku pasākumu norise.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļa apkopoja datus par 2023.gada rezultātiem.

2023. gadā ar pašvaldības finansiālu atbalstu īstenoti:

 • 13 nevalstisko organizāciju brīvā laika aktivitāšu projekti (2300+ dalībniekiem);
 • 43 nevalstisko organizāciju rīkotās nometnes (1600+ dalībniekiem);
 • 7 pašvaldībai nozīmīgie projekti darba ar jaunatni jomā, kas bija vērsti uz  ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu norises un darba ar jaunatni infrastruktūras objektu darbības nodrošināšanu;
 • vairāki jaunatnes organzāciju kapacitātes stiprināšanas projekti;
 • 24 jauniešu iniciatīvu projekti (par radošu pašizpausmi, brīvprātīgo darbu, sportu un neformālu mācīšanos), kurus relizēja 13 - 20 gadus veci jaunieši;
 • 35+ pasākumi izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu atbalstam (semināri, konferences, kongress, diskusiju vakari, konsultācijas u.c.);
 • 173 pašvaldības izglītības ietāžu (vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu, sporta skolu, kā arī mūzikas un mākslas skolu) nometnes (6100+ dalībniekiem);
 • 5 bezmaksas dienas nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Uzsākta 4 iniciatīvu, kas izstrādātas JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAS BUDŽETA pilotprojekta ietvaros, īstenošana. 

Līdztekus tam, iesaistoties nevalstiskajām organizācijām, komersantiem un pašvaldības izglītības ietādēm, ar valsts budžeta finansējumu nodrošināta 24 integratīva rakstura bezmaksas nometņu norise Ukrainas un Latvijas bērniem vasaras un rudens brīvlaikā (894 dalībnieki).

Savukārt ar jauniešu centra "Kaņieris" atbalstu gada laikā:

 • 170+ jaunatnes NVO pasākumiem nodrošinātas bezmaksas telpas (2000+ dalībnieki);
 • 100+ jaunieši un organizācijas saviem pasākumiem bez maksas izmantoja ekipējumu un aprīkojumu;
 • īsenoti 50+ paša jauniešu centra rīkotie pasākumi (700+ dalībnieki);
 • notikušas informatīvās nodarbības par jauniešu iespējām 11 skolās (aptverot 600+ skolēnus);
 • realizēts jauniešu pašizaugsmes cikls “5 soļi Izaugsmei”;
 • savas aktivitātes īstenojuši 4 Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgie jaunieši no Austrijas, Polijas un Gruzijas;
 • notikušas vairākas jaunatnes organizāciju tīklošanās un tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem;
 • īstenoti kopīgi projekti ar jaunatnes NVO;
 • brīvprātīgie jaunieši realizējuši savas iniciatīvas par šādām tēmām: māksla un sports, iespējas un pieredze, kultūru dažādība, līdzdalība u.c.

Līdztekus atbalsta sniegšanai jauniešiem un jaunatnes organizācijām, viens no galvenajiem uzdevumiem 2024. gadā būs Rīgas jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024. – 2028. gadam izstrāde. Jau iepriekšējā gadā veikta situācijas izpēte un konsultācijas ar nozaru organizācijām. Piemēram, ir veikta Rīgas jauniešu aptauja un tematiskas fokusgrupas, kā arī ir noticis jaunatnes organizāciju forums. Drīzumā sekos detalizētāka informācija par dokumenta izstrādes gaitu un rezultātiem.

Ar jauniešu aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties šeit: ej.uz/RigasJauniesuAptauja2023.