RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Foto

Ciemos pie kolēģiem

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments šī gada 6. un 7. novembrī organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča: "Pieredzes apmaiņas mērķis bija iziet no ikdienas rāmjiem un ierastās vides. Rosināt kolēģus pārdomāt esošās kompetences, domāt par attīstību, iedvesmot un meklēt jaunus darba virzienus iepazīstot citu pilsētu un novadu kolēģu pieredzi. Brauciena ietvaros bija iespēja iepazīties ar interešu izglītības organizāciju Zemgales novadā un Lietuvā, apmeklēt  Jelgavas Bērnu un jauniešu centru “Junda”, Bērnu un jauniešu centru Klaipēdā, Bauskas Bērnu un jauniešu centru, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, kā arī pieredzes apmaiņas semināra ietvaros piedalīties diskusijās par aktualitātēm interešu izglītības jomā".

Šodienas izaicinājums ir 21. gadsimta jaunietis, tā intereses un kompetenču attīstīšana dažādos kontekstos, atbilstošs mūsdienīgs programmu piedāvājums, kas sniedz zināšanas, prasmes, attieksmes un sagatavo dzīvei 21.gadsimtā. Šodien izglītībai savstarpēji sadarbojoties, mijiedarbojoties un papildinot viena otru dažādos veidos un virzienos (skola, interešu un profesionālās izglītības iestādes) ir būtiski iet uz kopējo mērķi - veidot zinošu, radošu, elastīgu un stipru personību, savas Zemes patriotu. Būtiska loma šodien ir spēt saglabāt balansu starp kultūrvēsturisko un inovatīvo, būt atvērtam jauninājumiem, prast pielāgot esošo mūsdienu prasībām.   Svarīga loma šodien ir atbilstošai videi, atšķirīgai mācīšanas pieejai un mācību formu daudzveidībai, kur bērni un jaunieši uzturas, mācās domāt, meklēt atbildes, eksperimentēt, sadarboties ar citiem un apgūt daudzveidīgas prasmes, tās pielietojot dzīvē.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika apskatītas interešu izglītības iestāžu mācību telpas, iepazīti katras iestādes darba virzieni, prioritātes, specifika, iekšējie mācību procesa organizācijas, virzieni, darbs ar pedagogiem,  kā arī sadarbība ar pašvaldību, Centru loma, darba specifika un virzieni, interešu izglītības programmu klāsts katrā pilsētā.

Izsakām pateicību Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda” direktorei Ilzei Jaunzemei, Bērnu un jauniešu centra Klaipēdā direktoram Vytautam Krutulim, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei Birutai Grantiņai,  Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktorei Benitai Svareniecei un to kolektīvam  par atsaucību, saturīgu darba organizāciju un siltu uzņemšanu.

Savos iespaidos dalījās delegācijas dalībnieki:

"Divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens bija pārdomāts un lietderīgs. Pārrunājot pieredzēto secinājām, kā interešu izglītībā gan Latvijā, gan Lietuvā strādā aizrautīgi, ļoti radoši pedagogi. Vide veido audzēkni, tāpēc bērniem un jauniešiem svarīgi pēc skolas darboties interešu izglītības centros, nomainot vidi, justies novērtētam un apliecināt savas spējas. No kolēģiem gan Lietuvā gan Jelgavā un Bauskā dzirdējām, ka ļoti svarīgs ir pašvaldības finansiālais atbalsts, jo mūsdienu tehnoloģiju ieviešana, kas mūsdienās ir jauniešiem saistošs, prasa lielas budžeta investīcijas. Šodien ir būtiski saglabājot  kultūrvēsturisko identitāti (tautas deja, rokdarbi u.c.), spēt apgūt jauno, moderno, mūsdienu bērniem, jauniešiem interesantu un aizrautīgu. Jau šobrīd interešu izglītībā pedagogi pielieto kompetenču izglītību, palīdzot bērniem sagatavoties dzīvei šai mainīgajā pasaulē, viesošanos pie kolēgiem raksturo Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona" direktora vietnieces izglītības jomā Aija Cielēna un Balva Šlanka.

"Esam priecīgas par šo izraušanos no ikdienas darbiem, guvušas pozitīvas emocijas, pārdomas par darba formu interešu izglītībā kopumā un mūsu centrā.  Kaut arī interešu izglītības pedagoga atalgojums gan Latvijā, gan Lietuvā nav pietiekami motivējošs jaunos pedagogus darboties interešu izglītībā, šodienas prasības interešu izglītības pedagogam, tā personībai ir ļoti augstas. Pedagogam interešu izglītībā jābūt vēl kreatīvākām, radošākam, lai piesaistītu un iedvesmotu  mūsdienu jauniešus, būt atšķirīgākam no tā pedagoga ar ko ikdienā jaunieši saskarās skolās. Jāpiebilst, ka būtiska loma interešu izglītībā ir ne tikai pedagogiem, kuri strādā jomā, bet arī vadītājam, kam jābūt ar radošu dzirksteli,  kas spēj iedvesmot, pozitīvi ietekmēt kolēģus, motivēt darbiniekus radošai izaugsmei un spējai tikt līdzi straujai inovāciju ieplūdei izglītības sistēmā", par pieredzes braucienu saka Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" direktora vietnieces izglītības jomā Sigita Sarmule un Kristīne Žīdena.

"Iepriecināja kolēģu darbs Klaipēdas Bērnu un jauniešu centrā, kur daudzos pulciņos tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, kas ļoti piesaista bērnus. Vienlaikus Centrā tiek saglabātas arī tradicionālās programmas, kā keramika, teātris u.c. Savukārt Jelgavas un Bauskas bērnu un jauniešu centros uzrunāja mājīgā, mākslinieciski iekārtotā vide, kas tā vien vilina bērnus mērot ceļu uz nodarbībām. Lieku reizi pārliecinājāmies, ka interešu izglītībā visu izšķir vadītāja un pedagogu personības, kas spēj iedvesmot bērnus radošai darbībai. Paldies par iespēju Palangā izjust jūras elpu, tuvāk iepazīt Baltijas dārgakmeni- dzintaru - un satikties ar mākslinieci Laimu, kas, bagātinājusies ar ārzemēs gūtu izglītību un mūsdienu marketinga prasmi, spēj iekodēt latvisko dzīvesziņu savos traukos", savu prieku neslēpj Mākslinieciskās jaunrades centra "Praktiskās estētikas skola" direktora vietnieces izglītības jomā Dace Krūmiņliepa un Jana Šķerberga.

Bērnu un jauniešu centra "Daugmale"  direktora vietnieces izglītības jomā Marija Karaševska un Aiga Gūtmane par kolēģu sirsnību saka:  "Mūs sirsnīgi uzņēma kolēģi Bērnu un jauniešu centros Jelgavā un Bauskā. Savstarpējā domu apmaiņā kārtējo reizi nonācām pie atziņas, ka interešu izglītība ir sabiedrības interešu sfērā. Iedzīvotāji joprojām vēlas attīstīt saviem bērniem neparastus talantus ar interešu izglītības instrumentiem. Klaipēdā kolēģi mēķtiecīgi pielietojot adaptētas izglītošanas darba metodes un formas veiksmīgi veido mūsdienīgu interešu izglītības vidi. Novērojām, ka īstenojot savas programmas, Klāipēdas kolēģu rūpju lokā ir daudzpusīga izglītības pieejamības veicināšana."

"Paldies par iespēju iepazīt gan Latvijas, gan Lietuvas kolēģu darbu un vidi, kurā tie strādā. Svarīgākais ir negaidīt labākus laikus, bet sākt ar to, kas ir pieejams šobrīd, nepārtraukti mācīties, pilnveidoties, dalīties savās zināšanās ar kolēģiem un pārņemt labāko no tiem.  Galvenais darīt un tad arī būs pozitīvi rezultāti interešu izglītībā! Pieredzes apmaiņas laikā tika iepazīts, kā strādā radniecīgu iestāžu kolēģi. Daudzas situācijas, redzētais un tikšanās vedināja kolēģu savstārpējās sarunas par pašu darbu savās izglītības iestādēs. Tieši šīs refleksijas un viedokļu un sava darba un savas iestādes pieredzes  apmaiņa bija noderīga un iedvesmojoša turpmākam darbam. Brauciens stiprināja pārliecību, ka radoši, zinoši un brīvi skolotāji un vadītāji ir vislielākā interešu izglītības vērtība", par iespēju ciemoties pir kolēģiem saka Rīgas Jauno tehniķu centra direktora vietnieki izglītības jomā Aina IndriksoneElita Logina un Dins Bahs.

"Galvenokārt šis pieredzes apmaiņas brauciens deva plašāku skatījumu un vairākus labos prakses piemērus par to kāda ir jārada vide gan ikdienā strādājošajiem pedagogiem, gan visiem audzēkņiem, kuri apmeklē šo interešu izglītības iestādi. Tikai radoša, aktīva, inovatīva un mājīga vide var ietekmēt pozitīvi personas attīstību un labsajūtu. Bez vides atbalsta audzēkņa kreativitāte var arī neizpausties, lai arī cik iekšēji audzēknis būtu motivēts. Apskatot vairākās interešu izglītības iestādēs katra no tām ir atšķirīga, taču visām kopīgais rādītājs bija radītā atmosfēra un cilvēki (vadītāji, pedagogi), kuri ar savu enerģiju un “dzirksteli” spēj radīt šo vidi, kurā ir patīkami uzturēties un tiek dota iespēja ikvienam darboties radoši, realizējot savas idejas un talantus", spriež Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniece izglītības jomā Līva Lauberte.

Pamatskola “Rīdze” direktora vietniece izglītības jomā Inga Ķepule saka: "Priecājos par redzēto  Jelgavā, Bauskā, un Klaipēdā. Šajā tehnoloģijas laikmetā ir svarīgi, lai ar dabas materiāliem, fiziskām aktivitātēm skolotāji spētu ieinteresēt  bērnus apmeklēt nodarbības arī ārpus skolas. Ļoti svarīga loma visos apmeklētos centros ir tehniskai jaunradei, bet nevar noliegt, kā ne mazāk svarīgas ir arī citas jomas, kas vispusīgi attīsta bērna prasmes un iemaņas. Darbs ar sevi, savu ķermeni ir ļoti nopietns, fiziskā attīstība šodienas bērnam ir ļoti svarīga. Bauskas sporta skolas pieredze liecina, ka svarīgi ir bērnus pievērst fiziskām aktivitātēm jau bērnudārzā, kā šajā pilsētā tas notiek. Ja pirmsskolas vecumā bērns atradīs kādu sev tīkamu aktivitāti, tad turpinās darboties arī vēlāk. Skola vien nevar apmierināt visas bērna vajadzības un intereses. Tāpēc interešu izglītībai jāiet kopsolī ar vispārējo izglītību, papildinot viens otru."

"Pieredzes apmaiņas brauciens pie kolēģiem Jelgavā, Bauskā un Klaipēdā sniedza daudz pozitīvu emociju un vērtīgus iespaidus. Vienmēr ir interesanti uzzināt, kā darbs tiek plānots un organizēts citur, jo tas dod jaunas idejas sava darba uzlabošanai un iedvesmo pamēģināt ko jaunu. Apmeklētie interešu izglītības centri ir labās prakses piemērs, kā, piesaistot talantīgus skolotājus, veidojot aicinošu un darboties gribošu vidi un meklējot arvien jaunas inovācijas, iespējams sniegt bērniem un jauniešiem iespēju pašrealizēties un gūt piepildījumu no tā, kas patiesi interesē. Šī brauciena laikā vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka interešu izglītība ir nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē. No otras puses, pieredzes apmaiņas procesā aktualizējās arī problemātika, kas saistīta ar atlīdzībām jomā strādājošajiem un interešu izglītības vietu Latvijas izglītības sistēmā", tikšanos raksturo Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" direktora vietnieki izglītības jomā Katrīna Dūka un Līga Ogste.

"Aizskrien dienas vēja spārniem un „darbs dzen darbu”, ikviena minūte dārga. Šķiet, ka, ja uz mirkli atstāsi ikdienas darbus, dzīve apstāsies. Bet izrādās, ka divas interesantas, pozitīvām emocijām, radošām idejām un vērtīgām sarunām bagātas dienas arī 21.gadsimtā dara brīnumus – rada vēlmi darboties sparīgāk un ar gaišākām domām. Jā, divās dienās secinājām, ka pirmkārt, ar mums viss kārtībā, arī citi tā dara, ,,mēs strādājam labi un otrkārt, cik interesanti, var arī tā; cik bagāti - mums arī vajag; cik ērti – mēs arī tā varētu.Noteikti pārdomas rosināja Klaipēdas interešu centrs. To darbu, ko dara kolēģi, droši var saukt par kompetenču attīstību, pilnveidošanu un  talantu attīstību. Izglītības programmas veidotas kā vispārizglītojošo skolu mācību programmu  papildinājums. Visa audzēkņu auditorija ir skolu talantīgākie skolēni, kuri tiek gatavoti dažāda mēroga olimpiādēm. Tāpēc arī materiāli tehniskā bāze iegādāta ar Eiropas projektu atbalstu. Vajadzētu jau arī mums attīstīt tehnisko jaunradi, papildināt ar jaunām tehnoloģijām esošās interešu izglītības programmas un  meklēt iespējas uzsākt jaunas programmas! Mūsuprāt, ļoti kvalitatīvs un daudzveidīgs interešu izglītības programmu īstenošanas darbs ir Jelgavā. Jelgavas pilsētas pašvaldība ļoti dāsni „Jundu” nodrošinājusi ar modernām tehnoloģijām, iekārtām (keramikas klase), kas ne tikai palīdz izglītības procesa organizēšanai, bet ir arī atbalsts administrācijas darbā, kā arī  estētiskas vides  veidošanai. Uz pārdomām rosināja  Centra vide – vienotais telpu noformējums. Kopumā visās pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētajās iestādēs bija ko paņemt sev un saviem  skolotājiem par piemēru", savas pozītīvās emocijas pauž Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" direktora vietnieces izglītības jomā Līga Liepiņa un Anita Spēlmane.

Rīgas 19.vidusskolas direktora vietniece Ilgona Vulāne un izglītības metodiķe Dace Timule braucienu raksturo šādi: "Brauciens bija pilns jaunām, radošām idejām. Apstiprinājās fakts, ka interešu izglītībā balstās uz 3 lieliem vaļiem: pedagogs, vide, bērns.  Patīkams iespaids par Jelgavas Bērnu un jauniešu centru “Junda” -  jūtama dažādu ceļu meklēšana nākotnes attīstībai. Veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, kura rūpējas un iegulda līdzekļus iestādes attīstībā. Lietuvā apsveicami kā tiek īstenotas interešu izglītības programmas, kas saistās ar programmēšanu, bioloģiju, ķīmiju, eksperimentiem, filmu veidošanu - aktuālajām tēmām mūsdienās. Ir vērts padomāt  par programmām, kas izriet no mūsdienu jauniešu vidū aktuālām, ieinteresējošām tēmām. Bērnu un jauniešu centrs Klaipēdā ierīkots lielas vispārizglītojošās skolas telpās, jūtama ir tendence iesaistīt visu vecumu skolēnus, it īpaši vidusskolēnus. Nodarbību telpu aprīkojumā ieguldīti ievērojami līdzekļi - iegādāti datori un cits aprīkojums, kas nepieciešams nodarbību organizēšanai dabas zinību, medicīnas u.c. nodarbībām. Bija pārsteigums, ka floristikas pulciņa audzēkņi paši audzē dekoratīvos augus centra teritorijā. “Laima Ceramics” radošā darbnīca varētu būt kā paraugs keramikas darbnīcai interešu centrā - jau vide rosina darboties un radīt skaistus darbus. Svarīgs ir gan tehniskais aprīkojums, gan materiālu daudzveidība, gan iespējas vēsumā glabāt mālus, lai tie neizkalst, gan darbus izstādīt estētiskā vidē. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina būve ir vērtīgs ieguvums Bauskas iedzīvotājiem – bezmaksas peldēšanas apmācība bērniem, skolēniem un iespēja vakaros un brīvdienās ģimenēm kopīgi par saprātīgu cenu apmeklēt baseinu. Bauskas bērnu un jauniešu centra apmeklējums noslēdza pieredzes apmaiņas braucienu. Vērtīgas bija direktores pārdomas par kompetenču izglītību, par to, ka jebkurā nodarbībā tiek attīstītas daudzveidīgas prasmes un attīstīta audzēkņa personība.

Visi pieredzes apmaiņas dalībnieki izsaka pateicību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļai un interešu izglītības programmu vadītājai Ingai Sidorčikai-Bobovičai par divām lieliskām, vērtīgu atziņu bagātām dienām pieredzes apmaiņas braucienā 6.un 7.novembrī.

 

 

 

 

Galerijas

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit