Foto

Karjeras nedēļa 2020 Rīgas Ostvalda vidusskolā

Neskatoties uz grūtajiem un izaicinājumu pilnajiem laikiem, arī šogad Rīgas Ostvalda vidusskolā noritēja Karjeras nedēļa, kuras laikā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta karjeras izglītības integrēšanai mācību darbā, audzināšanas darbā  un ārpusstundu pasākumos.

Atšķirībā no citiem gadiem, šogad daudzi pasākumi noritēja attālināti un virtuāli. Tiem, kas strādāja klātienē, netrūka radošu ideju.

Darba formas:

Sākumskolā 1.-4.klasēs:

 • Audzināšanas stundas,
 • Tematiskas stundas dažādos mācību priekšmetos,
 • Tematiski zīmējumi (par savām plānotajām profesijām, vecāku un vecvecāku profesijām) un izstādes,
 • Radoši uzdevumi un mīklu minēšana,
 • Animāciju skatīšanās profesiju pasaules iepazīšanai.

Pamatskolā 5.-9.klasēs:

 • Radoši uzdevumi mācību priekšmetu ietvaros,
 • Tematiskas audzināšanas stundas,
 • Attālinātas nodarbības, lekcijas.
 • Patstāvīgi uzdevumi profesiju izpētei un iepazīšanai,
 • Konkursi un izstādes.

Vidusskolā 10.-12.klasēs:

 • Tematiskas audzināšanas stundas,
 • Tematiskas nodarbības KI tēmās (sevis izzināšana, mērķu plānošana)
 • Dalība jauniešu diskusijās,
 • Individuālās karjeras konsultācijas,
 • Karjeras tēmu integrācija mācību saturā,
 • Informācijas resursu izpēte.

Informācija pieejama: https://www.ostvalda.lv/lv, Karjeras izglītības stends, ROVS bibliotēka un E-klasē               

Sākumskola

Ļoti radoši bija sākumskolas skolēni un viņu pedagogi! Skolēni strādāja klātienē, veidojot dažādus radošos darbus, apgūstot profesiju daudzveidību, stāstot par profesijām, minot mīklas. 1.a klases skolēni zīmēja zīmējumus " Es gribu kļūt par.....". Klasē bija zīmējumu izstāde un tika izveidots klases "Profesiju tīkls", kā arī minētas dažādas mīklas par profesijām.

Foto: 1 1A skolēni darba procesā

1.b klase, savukārt, iepazina profesijas caur animācijas filmiņām, kā arī pēc tam zīmēja savu nākotnes profesiju un darbojās ar izdales materiāliem. 3.A. klases skolēni mācījās veidot intervijas un intervēja savus vecākus par viņu profesijām. Skolēniem bija jāaizpēta savu vecāku profesijas un jāizveido prezentācijas. Iepazīt jaunas profesijas palīdzēja arī atraktīvs konkurss- uzzini profesiju. 3.D. klase savukārt, pētīja izzudušās profesijas, apgūstot sociālās zinības. Skolēni mācījās pareizi uzdot jautājumus un veidot viktorīnu. Arī 3.D. klases skolēni pētīja savu vecāku profesijas un stāstīja par tām. Savukārt mājturības stundā 3.D klase iepazina mākslinieka – noformētāja profesiju un veica radošus darbus, liekot zināšanas praksē.  Arī 4.A un 4.B  klases skolēni stāstīja par savu vecāku profesiju.

Foto: Manu vecāku profesijas

Atraktīvā veidā skolēni apguva jaunas zināšanas:

 • Uzzinot daudz jaunu profesiju nosaukumus.
 • Minot, ko dara šo profesiju pārstāvji. 
 • Veicot radošos darbus- skolēni zīmēja, līmēja.
 • Rakstīja par profesijām, apkopoja informāciju par to, ko dara šīs profesijas pārstāvji.
 • Izzināja, kādam jābūt cilvēkam, lai varētu strādāt šādu darbu.
 •  Grupu darbā apkopoja populārākās profesijas vecāku vidū.
 • Prezentēja un izvērtēja paveikto darbu un savu ieguldījumu.

4.A, 4.B klases izveidoja „profesiju sienu”- izstādi ar vecāku profesiju nosaukumiem un  kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas dažādās profesijās. Tika organizēta  zīmējumu un domrakstu izstāde. 4.B klase piedalījās spēlē “Vai atpazīsti profesiju”. Skolēni mācījās  atpazīt profesijas un iegūst zināšanas par profesijām ar kurām sastopas ikdienā un sastapsies nakotnē. Savukārt 4.D klases bērni audzināšanas stundā guva izpratni un izvērtēja profesiju dažādību. Šajā gadā bija būtisks akcents un uzņēmēja un darbinieka lomām profesiju pasaulē un rosināja domāt skolēnus par sev piemērotāko lomu.

Pamatskola

5. C  un 5.B klase Karjeras nedēļu piedzīvoja latviešu valodas un literatūras stundās, rakstot domrakstu "Mana sapņu profesija", kurā pēc plāna rakstīja savas pārdomas par to, kāpēc ir jādomā par savu profesiju, kāda tā ir, kas ir jādara, lai to apgūtu. Bērni varēja vēlreiz apdomāt, kas ir viņu sapņu profesija.5. c klasē bērni kopā ar vecākiem aizpildīja anketu par vecāku profesijām - darba pienākumiem, trūkumiem un ieguvumiem, kas patīk un nepatīk, nepieciešamās rakstura īpašības, kur mācījās, lai apgūtu profesiju!  6.A. klases skolēni veica radošus uzdevumus profesiju iepazīšanai, minot dažādas profesijas, uzdodot jautājumus.

Foto: 6.A. procesā

6.C.klases skolēni apguva mērķu plānošanas metodiku, izmēģināja spēli “par profesijām” https://parprof.lv, kā arī varēja padomāt par savu profesiju un savām stiprajām- vajajām īpašībām tajās, izmantojot A. Šmitiņas asociāciju kārtis pedagoga karjeras konsultantes M.Kalnietes vadībā. 6.B. un 6.D. klašu skolēni izmēģināja karjeras metodiku- mana sapņu profesija un laika plānošana. 7.A klase pamanījās apmeklēt virtuālo ekskursiju https://salmulietas.lv/en_US/, iepazīstot tautas daiļamatu meistaru darbus un piemērotību mūsdienu tirgum. 7.B. klases skolēni izpētīja un veidoja savu “Top labākās profesijas, kuras strādā attālināti”, kas īpaši aktuāli likās jauniešiem, jo ļauj gūt izpratni par darbu un darba vidi dažādos apstākļos. Skolēni izveidoja veiksmīgas prezentācijas un dalījās domās par uzzināto. 7.C klase  audzināšanas stundā "Nākotnes profesijas izvēle" attālināti veica aptauju, kas ļāva labāk iepazīt gan pašiem sevi, gan citus. Daži skolēni pārliecinājās par savas sapņu profesijas piemērotību sev. 7.klašu skolēni izmantoja iespēju  izpētīt profesionālās orientācijas piemērotību, ko piedāvāja pedagogs karjeras konsultants pamatskolas grupai- M.Kalniete. Turpretim 8.B. klase izpētīja Transporta sakaru institūtu un tajā apgūstamās profesijas. 9.A. klases jaunieši audzināšanas stundā dalījās ar savām sapņu profesijām, bet latviešu valodas stundās apguva prasmju šķirošanu atbilstoši profesijai, apgūstot interviju veidošanu. 9.C klase Karjeras nedēļas ietvaros  veica aptauju, izmantojot pedagogu karjeras konsultantu piedāvātos metodiskos materiālus. Netika aizmirsts par vecākiem un ģimeni, jo aptauju veica skolēni ģimenēs. Jaunieši mācījās analizēt, izteikt savu viedokli par rakstura īpašībām vajadzīgām konkrētajā profesijā, pamatot un paplašina vārdu krājumu, rakstot lietišķos rakstus latviešu valodā. 9.B. klases jaunieši devās izpētīt mākslinieka profesiju un darba vidi mācību ekskursijā pie mākslinieka Vitālija Jermolajeva, kā arī audzināšanas stundā jaunieši dalījās ar savām plānotajām nākotnes profesijām, prezentējot sagatavotās prezentācijas.

Karjeras nedēļā aktīvi piedalījās dažādi mācību priekšmetu pedagogi, iekļaujot savā mācību saturā ar karjeru saistītās tēmas: profesiju iepazīšanai, lietišķo rakstu veidošanai, radošos uzdevumos. Angļu valodas skolotāja O. Juhņēviča parūpējās lai katrā klasē, tēmas ietvaros, skolēniem paplašinātu izpratni par sasaisti ar dzīvi.  Skolēni, mācoties angļu valodu, iepazina profesijas savā ģimenē, bērnu ballīšu organizatoru darbu, glābēju profesiju un psihologa profesiju. Mājturības un tehnoloģiju stundā 5.C. klases skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par profesijām uztura un ēdināšanas jomā, kopā ar skolotāju M.Kalnieti. 7.klašu skolēni dizaina un tehnoloģiju priekšmetā, tēmas ietvaros- aušana, pētīja dažādus audēja profesijas pārstāvjus un veidoja savas prezentācijas par audējiem.

Vidusskola un vecāki

Vidusskolas jauniešiem un vecākiem tika izstrādāti un nosūtīti pedagogu karjeras konsultantu izstrādātie metodiskā atbalsta materiāli, kā arī dažādi informācijas resursi. Skolēniem un jauniešiem, vecākiem bija iespēja pieteikties uz individuālajām karjeras konsultācijām pie pedagogiem karjeras konsultantiem. Pedagogs karjeras konsultante- J.Kumancova 12.A. klasē novadīja izglītojošu lekciju par izglītības iespējām, informācijas resursu pieejamību un sagatavošanos beigt vidusskolu, iestāšanās kārtību augstākās izglītības iestādēs. Jaunieši un vecāki tika informēti , izmantojot saziņu e-klasē, elektroniski, ostvalda.lv, Karjeras stendā (3.stāvā) un ROVS bibliotēkā. 10. un 12. klašu jaunieši piedalījās tiešsaistes diskusijā. Arī vecāki izmantoja iespēju piedalīties diskusijā jauniešiem un vecākiem. Diskusijas pieejamas VIAA mājas lapā.

Metodiskais atbalsts vecākiem- karjeras jautājumu risināšana

 • Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU
 • Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as
 • Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

Tavai Karjerai video lekcija - Vecāki – bērna karjeras atbalstam

 • https://youtu.be/PNu-2bE1XCM

Metodiskais atbalsts skolēniem

Tavai Karjerai video lekcija - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

 • https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo 

Tavai Karjerai video lekcija - Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā

 • https://youtu.be/-QDPqvjOfHA

Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari?

 • https://youtu.be/hKuS5YDqMzY

Tavai Karjerai video lekcija - Karjera IT nozarē?

 • https://youtu.be/e-qBTf4qapY

Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

 • https://youtu.be/HAdeENyW5oc

Informāciju sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti: Jekaterina Kumancova un Madara Kalniete.