Karjeras nedēļa 2023 Rīgas Ostvalda vidusskolā

Karjeras nedēļa 2023 Rīgas Ostvalda vidusskolā

Viena no labākajām rudens tradīcijām Rīgas Ostvalda vidusskolā ir Karjeras nedēļa. Ik gadu skolēni iepazīst profesiju daudzveidību no dažādiem rakursiem. Varam lepoties, ka mūsu skolas skolotāji piedomā par vecumposmam atbilstošām aktivitātēm un savas klases interesēm.

Prieks, ka katru gadu skolas telpās Karjeras nedēļā varam redzēt mūsu skolas vecāku pārstāvjus, kas stāsta un rāda par profesijām, un aicina skolēnus uz savām darba vietām, kā arī mūsu skolas absolventi viesojas ar saviem pieredzes stāstiem gan par izglītības izvēles ceļiem, gan par darba pieredzi, kas ir īpaši saistoši jauniešiem, jo dzirdētais ir no gandrīz vienaudžu teiktā.

Kā katru gadu skola aktīvi plāno savus Karjeras nedēļas pasākumus, tā arī piedalās pilsētas organizētajos pasākumos. Šogad mūsu jauniešu komanda piedalījās seminārā “Mērķē augstāk” Ziemeļvalstu ģimnāzijā, kur ir mums tuvākais Karjeras centrs. Vairāku klašu skolēni un jaunieši piedalījās IT eksāmenā, lai pārbaudītu savas zināšanas un prasmes IT jomā.

Daļa no skolēnu vecākiem izmantoja iespēju piedalīties tiešsaistes nodarbībā vecākiem “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kas norisinājās 16. oktobrī

Jaunieši labprāt izmanto Rīgas Ostvalda vidusskolas piedāvātās iespējas karjeras atbalstam un piesakās uz individuālajām karjeras konsultācijām. Īpaši aktīvi šogad ir 9. klašu un 12. klašu jaunieši.

Skolotājs - tā ir radoša profesija. Mūsu kolēģi nebeidz pārsteigt ar jaunām aktivitātēm un darbiņiem, kas veicina karjeras prasmju izpratni. Radošākie uzdevumi ir klašu grupā 1.-6. klases, kur skolēni ļoti radošos veidos iepazīst profesiju pasaules daudzveidību, iepazīst prasmes un zināšanas konkrētās profesijās, meklē un uzzina par vecāku, vecvecāku profesijām, kā arī sapņo un stāsta par savām nākotnes profesijām. Ļoti populāras ir mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām un dažādiem uzņēmumiem, kur ieraudzīt darba vidi, satikt konkrētos profesiju pārstāvjus un uzzināt viņu darba ikdienu.

Šī gada interesantākie pasākumi:

  • Profesiju flešmobs 4.d klasē 19. oktobrī Skolēni radošos veidos attēloja dažādas profesijas. Skolēni iepriekš mācību priekšmetu ietvaros meklēja un gatavoja informāciju, veidoja prezentācijas, bet 19. oktobrī ieradās speciālos tērpos, kas reprezentē konkrēto profesiju, stāstot klases biedriem sagatavoto informāciju.
  • 17. oktobrī 4.b klasē bija klases stunda “Vecāku veiksmīgie karjeras stāsti”. Olīvijas Gabrenes mamma pastāstīja par ķīmiķa profesiju.
  • 1.b klase sarīkoja "Profesiju tirdziņu". Skolēniem un vecākiem patika tās aktivitātes, kur skolēniem radoši jāiesaistās un pašiem jāmeklē informācija, radoši jāsagatavo vizuālie materiāli, kā piemēram, profesiju tērpi vai materiāli tirdziņam. Ļoti noderīga ir arī vecāku dzīvā pieredze, kas ļauj iepazīt profesijas pavisam praktiskā veidā, kā arī saliedē klases kolektīvu un vecākus.
  • 5. klasēm vizuālo darbu izstāde "Prasmju portfelis" - skolēniem pēc sākumskolas posma labāk padodas radošie darbi, tāpēc labprāt dara uzdevumus, kas integrēti mācību saturā un kalpo kā skolas noformējums. Šajā gadījumā tika ierīkota vizuālo darbu izstāde un skolēni varēja lepoties ar panākumiem.
  • 8.b klasē PKK novadīja tematisko klases stundu - Gribu, varu, vajag. Skolēni apguva karjeras izvēles pamatprincipus un praktizējās kā var izvēlēties karjeru, balstoties uz savām prasmēm un vajadzībām.
  • 9. klasēm bija tēma integrēta angļu valodas stundās - Jūras profesijas. Prasmes un iemaņas. Ekoloģija. Skolēni darbojās ar video, audio materiāliem angļu valodā, izzinot profesijas un tām nepieciešamās prasmes.
  • 10. klasēm kultūras pamatu stundās jāizveido ideālais CV kultūras jomas pārstāvjiem. Jaunieši apgūst neformālā CV veidošanu, kā arī kas ir hard skills, soft skills.
  • 11. klasēm stunda angļu valodā - Interaktīva nodarbība "Kāpnes uz Marsu". Karjeras izvēles plānošana. Dažādām profesijām nepieciešamās prasmes un iemaņas.
  • 11. klases kultūras pamatu stundā jaunieši imitēja darba pārrunas dažādos scenārijos un analizēja: kas jāzina darba devējam, kas jāzina darba ņēmējiem, kā sagatavoties darba intervijai un kādi personīgie resursi var palīdzēt veiksmīgām darba pārrunām.
  • "Ideāls stundu saraksts" 12.a klasē. Katra grupa (profesijas: cilvēks-cilvēks, cilvēks-mašīna, cilvēks-daba, cilvēks-cipars) izveidoja skolas stundu sarakstu atbilstoši savām profesijām.  PKK mēģināja uzminēt, kādas profesijas katras grupas skolēni varētu iegūt.