Foto

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa” 33 gadus svin kopā ar Sprīdīti

Šogad 16. maijā bērni kopā ar Rīgas Leļļu teātra māksliniekiem Dzintru Duku-Maisaku un Māri Podnieku dzimšanas dienas pasākumu laikā iepazina izrādi “Sprīdītis”. Varam droši teikt, ka Sprīdītis, kurš dodas pasaulē un atgriežas mājās ar lielāku pieredzi un patiesu izpratni par dzīvē svarīgām vērtībām, ir tēls, kas simbolizē arī Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes “Austriņa” izaugsmes ceļu.

Lai smeltos iedvesmu darbā un izmēģinātu jaunas idejas, ar veselu darbinieku autobusu maija mēnesī esam devušies ceļā uz Tallinu un iepazinuši divu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Saprotam, ka valsts valodas apguves jautājumi ir sarežģīti un aktuāli gan pie mums, gan arī kaimiņzemē, savukārt interaktīvu, digitālo rīku lietošanā pedagogi no Tallinas ir jau lietpratēji ar daudz lielāku pieredzi. Iepazīstot Tallinas bērnudārza “Arbu” darbu, ļoti pārliecināja katras grupas pedagogu ieinteresētība dalīties ar kādu konkrētu ideju – rotaļu, spēli, norūdīšanās procedūru vai kopā ar grupas bērniem uz “zaļajām palodzēm” izaudzētajiem stādiem. Iepazinām arī iestāžu teritorijas, kuras, pateicoties dalībai starptautiskajos projektos, ir pilnveidotas, uzstādot siltumnīcu, izveidojot dārzeņu dobes un āra vidē nodrošinot muzicēšanas vietu ar dažādiem izturīgiem skaņu rīkiem. Esam pateicīgi Tallinas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām Alvinai Maasik un Monikai Kersei par viesmīlību un atsaucību daloties pieredzē.

Vēl viens nozīmīgs vadības komandas darba pilnveides pasākums bija iespēja 10. maijā piedalīties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Madariņa” organizētajā starptautiskā projekta “Pedagoga darba pašvērtējuma īstenošana pirmsskolas izglītības iestādē” noslēguma seminārā. Esam iepazinuši jaunu sevis izzināšanas rīku, kas var sniegt dziļāku izpratni par pasākumiem, kuri ir jāīsteno, lai palīdzētu rast risinājumu kādā sarežģītā pedagoga darba situācijā. Paldies bērnudārza vadītājai Rasmai Purmalei un Latvijas universitātes profesorei Tijai Zīriņai par piedāvāto jauno skolotāja personības izaugsmes rīku vietnē www. setpre.eu Tūlīt pēc dzimšanas dienas priekiem centīsimies izmēģināt projekta jauno rīku un domājam, ka būtiska ir gan saruna ar kolēģi par aptaujā noskaidroto informāciju, gan prasme veikt sevis pilnveides darbu.

Trīsdesmit trīs gadu svētku sajūtu rada ne tikai draugu atbalsts un gudrs padoms, bet arī pašu rokām paveiktā pieredze bērnu izglītošanās darbā un vides pilnveidē.

Ceram, ka "Austriņai" par svētību iestādītais pīlādzītis un kadiķis nodrošinās aizsardzību un stabilitāti. Daudz baltu dieniņu, izaugsmi mums visiem un stipras komandas sajūtu!

Informāciju sagatavoja: Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa” vadītāja A. Tauriņa

Galerijas