Foto

Skolēnu kompetenču attīstīšanai, Rīgas skolās izmanto daudzveidīgas mācību satura apguves formas

Eiropas Savienības fondu finansētā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedalās 34 Rīgas pašvaldības vispārizglītojošās skolas, kuras saskaņā ar izstrādāto plānu īsteno daudzveidīgus pasākumus 1. līdz 9.klašu skolēniem,  tostarp bērniem ar mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem, kā arī skolēnu talantu atklāšanai un izkopšanai.

Daudzveidīgas mācību satura apguves formas

Skolas, īstenojot pasākumus, nodrošina daudzveidīgas jaunas mācību formas mācību satura apguvei, gan individuālās nodarbības, nodarbību ciklus, savstarpējas mācību vizītes un alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopumu - tematiskās nometnes, konkursus un inovatīvas interešu izglītības programmas, tādējādi sekmējot vispusīgu bērnu un jauniešu kompetenču attīstību.

Projektā iesaistītie

2017./2018.mācību gadā  projekta ietvaros skolu 632 pedagogi, tajā skaitā arī 91 pedagogu palīgs, īstenoja 349 mācību satura pasākumus un 292 ārpusstundu aktivitātes, kurā piedalījās vairāk nekā 15 840 skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Atbalsts skolēniem

Atbalsta pasākumi vērsti uz skolēnu aktīvu sadarbību un praktisku iesaistīšanos mācību satura apguves un ārpusstundu pasākumos, veicinot gan bērnu intelektuālo, radošo un līdervadības spēju pilnveidi, gan viņu talantu atklāšanu un prasmju izkopšanu.

Skolu pedagogi, strādājot individuāli ar skolēniem vai skolēnu grupu, veicina bērnu vispārējo prasmju mērķtiecīgu, saskaņotu, pēctecīgu apguvi un lietošanu, kā arī prasmi savstarpēji sasaistīt dažādos mācību priekšmetos apgūtās teorētiskās zināšanas ar to praktisku pielietojumu. Tiek veicināta arī bērnu domāšanas un spriestspējas prasmju apguve.

Kā norāda projektā iesaistīto skolu pedagogi, tad skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, projekta laikā būtiski ir uzlabojusies lasītprasme, teksta izpratne, spēja izdomāt tekstā pausto notikumu turpmāko gaitu.Tāpat progress vērojams skolēnu rakstu kultūrā, matemātisko jēdzienu izpratnē, darba izpildes tempā, uzmanības noturības laikā un citos būtiski svarīgos mācību satura apgūšanas aspektos.

Skolas 2017./218.mācību gadā ir īstenojušas arī dažādus starpdisciplinārus mācību satura pasākumus - praktiskās un radošās nodarbībās padziļināti apgūtas, pētītas, analizētas un interpretētas ar mācību saturu saistītās tēmas, apgūtas argumentācijas un eksperimentēšanas prasmes, pilnveidotas skolēnu organizatoriskās iemaņas. Tā rezultātā bērniem ir paaugstinājusies motivācija sasniegt augstāku vērtējumu mācību procesā, kā arī paaugstinājies pašnovērtējums.

Kopā ar sadarbības partneriem

Projekta ietvaros 2017./2018. mācību gadā tika uzsākta sadarbība ar dažādiem partneriem, ar kuru atbalstu tika īstenotas daudzveidīgas projekta aktivitātes. Kā piemēru var minēt Robotikas un programmēšanas pulciņi (sadarbībā ar SIA „001A”), mobilas demonstrāciju laboratorija „TehnoBuss” (sadarbībā ar Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC), slidot apmācības nodarbības (sadarbībā ar nodibinājumu „Hokeja klubs PRIZMA”, piedzīvojumu pārgājieni, nometnes un izdzīvošanas kursi (sadarbībā ar biedrību „Izdzīvošanas skola”).

Interešu izglītības loma projektā

Kā sadarbības partneri projektā aktīvi iesaistījās arī Rīgas interešu izglītības iestādes. Tika pielietotas gan interešu izglītības pedagogu profesionālās prasmes, gan izmantota iestāžu materiāli tehniskās bāze. Projekta mērķu sasniegšana tika veicināta gan nometnēs, konkursos, festivālos, gan ar dažādu interešu izglītības programmu palīdzību.

Pielietojot visu šo iepriekšminēto kopumu, tika attīstīta bērnu kritiskā domāšana un radošums. Izglītojamiem gan bija, gan joprojām ir iespēja apgūt jaunas multidisciplinārās zināšanas, izmantojot starppriekšmetu saiknes, tādējādi attīstot uzmanību un atmiņu, mācīšanos kopā, komunikāciju un savstarpēju sadarbību.

Skolotāji norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir vērojama pozitīva bērnu un njauniešu izaugsmes dinamika, tostarp mācību sasniegumi, motivācija, sadarbības prasmes, kā arī darbs komandā, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību un daudzas citas prasmes.

Pilnveidojas pedagogu profesionālā kompetence

Skolās norāda, ka, īstenojot projekta mācību satura un ārpusstundu aktivitātes, pilnveidotas arī pedagogu profesionālā kompetence - domāt par domāšanu kā par mācību procesa sastāvdaļu, integrēt mācību procesā projektā apgūtās metodes un stratēģijas, izmēģināt dažādas nestandarta mācību metodes, pilnveidojas prasme sniegt atbalstu, pamanīt pārmaiņas un vairākas citas profesionālās iezīmes.  

Projekta ietvaros skolu pedagogiem 2017./2018.mācību gadā tika nodrošināta arī iespēja piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos robotikā, kā arī piedalīties specifiskajās mācībās Dibels Next 0.-3. klasei Latvijas Universitātē.

Par projektu

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Galerijas