Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem paredzēta pretendentiem mācībām 2021./22. mācību gadā Rīgas vispārizglītojošajās skolās.

Ir pieejamas 3 atšķirīgas pieteikšanās uz:

  • Rīgas valsts ģimnāziju 7.klasi (iestājpārbaudījums MATEMĀTIKĀ)
  • Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasi (iestājpārbaudījums MATEMĀTIKĀ)
  • Rīgas skolu 10. klasi (KOMBINĒTAIS iestājpārbaudījums)

Katram procesam ir atšķirīga POGA, uz kuras redzams pieteikšanās procesa nosaukums.

Pieteikšanās pogas ir pieejamas tikai noteiktajos pieteikšanās laikos:

  • uz valsts ģimnāziju 10.klasi no 01.05.2021. plkst.9.00. līdz 18.05.2021. plkst.17.00.;
  • uz valsts ģimnāziju 7.klasi no 08.05.2021. plkst.9.00. līdz 25.05.2021. plkst.17.00.
  • uz skolu 10.klasi no 27.05.2021. plkst.9.00. līdz  04.06.2021.plkst.9.00.

Personas datu apkopošana ir nepieciešama, lai laikus sagatavotu nepieciešamo uzdevumu kopiju skaitu, kā arī sagatavotu iestājpārbaudījuma rezultātu protokolus.

Neskaidrību gadījumā izmantojami iesaistīto skolu sakaru kanāli vai iestajparbaudijums@riga.lv

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga LV-1010, kontaktpersonas tālrunis 67026816, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments apstrādās šādus personas datus: vecāka vārds, vecāka uzvārds, vecāka tālrunis, vecāka e-pasts, pretendenta vārds, pretendenta uzvārds, pretendenta dzimšanas datums, pretendenta tālrunis (neobligāti), skola, kurā šobrīd mācās, skola, kurā vēlēsies mācīties (valsts ģimnāziju pieteikšanās procesos, neobligāti), vai ir pieteicies Rīgas valsts ģimnāziju pārbaudījumam (piesakoties uz vidusskolu kombinēto pārbaudījumu).
Personas datu saņēmēji ir Rīcības komisijas locekļi.
Jūsu personas dati elektroniski tiks glabāti līdz 2021. gada 31. augustam.

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi.
  • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu Valsts inspekcijā).​

Papildu informācija par vidusskolu iestājpārbaudījuma norisi

Rīgas pašvaldības vidusskolu kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10. klasēs rezultāti

Rīgas pašvaldības vidusskolu apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma papildu termiņa skolēnu uzņemšanai 10. klasēs rezultāti

Papildiespēja pieteikties kombinētajam iestājpārbaudījumam 18.augustā brīvajām vietām 10. klasē

Pārbaudīt pieteikuma statusu