Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopš 2017./2018. mācību gada īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras izglītības atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros Departaments no 01.09.2017. līdz 31.08.2021. nodrošināja karjeras atbalsta pasākumu plāna ieviešanu 68 Departamenta padotībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs. Šajā laika posmā īstenoti 1640 karjeras atbalsta pasākumi un nodrošinātas 1532 individuālās konsultācijas, kā arī apmaksāts 110 pedagogu karjeras konsultantu darbs. Šajā periodā apgūti 1 495 831 euro.

2021. gada 1.septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra pagarināja Sadarbības līgumu par Projekta īstenošanu līdz 2022. gada 30.decembrim.

2021./2022. mācību gadā Projektā darbu turpina 38 Rīgas vispārizglītojošās skolas un 47 pedagogi karjeras konsultanti, kuriem ir tiesības vadīt individuālo konsultēšanu.

2021./2022. mācību gadā Projekta ietvaros karjeras attīstības atbalsts tiks nodrošināts vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēniem, kā arī visām klasēm speciālās izglītības iestādēs –attīstības centros.

Karjeras attīstības atbalsta uzdevumi 2021./2022. mācību gadā:

Pedagogu karjeras konsultantu tīkla saglabāšana
Informatīvs un metodisks atbalsts
Karjeras atbalsta pieaugušo izglītībā uzsākšana
Karjeras izglītības integrēšanas pilnveidotajā mācību saturā turpināšana
Profesionālās izglītības pievilcības stiprināšana

Pedagoga karjeras konsultanta darba principi un uzdevumi 2021./2022. mācību gadā:

Pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās, kā arī sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pedagogu karjeras konsultantu pārziņā esošo klašu iepazīšana grupu konsultācijās, klases stundās
Individuālo karjeras konsultāciju iespēju piedāvājums, pastiprināts akcents uz 9. un 12.kl. izglītojamajiem
Jēgpilna skolēnu izpēte
Darbs ar izglītojamo vecākiem
Metodiskais darbs

Karjeras attīstības atbalsta prioritātes Rīgas pašvaldībā 2021./2022.m.g.:

karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
pedagogu karjeras konsultantu pieejamība katrā izglītības iestādē
divu Karjeras attīstības atbalsta  metodisko centru izveide Rīgā   
sadarbība un atbalsta sniegšana Rīgas izglītības iestādēm karjeras izglītības rezultatīvā rādītāja līmeņa paaugstināšanai
mācību gada un Karjeras nedēļas 2021 tēma - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai

Lai nodrošinātu Projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju, Rīgas pašvaldība izstrādā stratēģisko dokumentu karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā 2021.-2027.g., kā arī 2021./2022.m.g. darbu sāk divi Rīgas Karjeras attīstības atbalsta metodiskie centri Rīgas 25.vidusskolā un Rīgas Teikas vidusskolā, kuros darbu sākuši četri karjeras metodiskā darba konsultanti.

Projektā piedalās:

1. Friča Brīvzemnieka pamatskola

2. Iļģuciema vidusskola

3. Rīgas 1. pamatskola- attīstības centrs

4. Rīgas 10. vidusskola

5. Rīgas 22. vidusskola

6. Rīgas 25.vidusskola

7. Rīgas 33.vidusskola

8. Rīgas 34.vidusskola

9. Rīgas 40.vidusskola

10. Rīgas 47.vidusskola

11. Rīgas 5.pamatskola- attīstības centrs

12. Rīgas 51.vidusskola

13. Rīgas 64. vidusskola

14. Rīgas 71.vidusskola

15. Rīgas 74. vidusskola

16. Rīgas 84. vidusskola

17. Rīgas 85.vidusskola

18. Rīgas 88.vidusskola

19. Rīgas 89. vidusskola

20. Rīgas 95.vidusskola

21. Rīgas 96.vidusskola

22. Rīgas Angļu ģimnāzija

23. Rīgas Arkādijas vidusskola

24. Rīgas Baltmuižas pamatskola

25. Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

26. Rīgas Centra humanitārā vidusskola

27. Rīgas Imantas vidusskola

28. Rīgas Ķengaraga vidusskola

29. Rīgas Lietuviešu vidusskola

30. Rīgas Ostvalda vidusskola

31. Rīgas Pārdaugavas pamatskola

32. Rīgas Rīnūžu vidusskola

33. Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs

34. Rīgas Teikas vidusskola

35. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

36. Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

37. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

38. Ziemeļvalstu ģimnāzija

Informāciju sagatavoja:

Ilze Spunde

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713)

Vadītāja

K. Valdemāra iela 5, kab. 257, Rīga, LV-1010

E-pasts: ilze.spunde@riga.lv

Tālrunis: 67043611