Foto

Informatīvi par skolēnu dalību klātienes mācību procesā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” klātienes izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes apguvē var piedalīties skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kas jāuzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai.

Izglītības iestādei, veicot izglītojamā testēšanu, ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam skolēnam vai nepilngadīga bērna likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

Tāpat noteikumos ir atrunāti izņēmumu gadījumi, kad klātienes izglītības procesā var nelietot mutes un deguna aizsegu.

Vēršam uzmanību, ka bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, vai negatīva testa, vai atsakoties lietot mutes un deguna aizsegu, izglītojamais nevarēs piedalīties klātienes mācībās.

Vienlaikus vecākiem ir tiesības bērnam izvēlēties mācību satura apguvi ģimenē, kas iespējama no 1. līdz 8. klasei (ieskaitot). Vecākiem, izvēloties mācību satura apguvi ģimenē, nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības, respektīvi – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, bet izglītības iestāde sniedz metodisko atbalstu un vienojas par iegūto zināšanu pārbaudes veidu.

Galerijas