Pagarināta karjeras atbalsta projekta norise Rīgas skolās

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopš 2017./2018. mācību gada īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras izglītības atbalstam izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros Departaments no 01.09.2017. līdz 31.08.2020. nodrošināja karjeras atbalsta pasākumu plāna ieviešanu 68 Departamenta padotībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs. Šajā laika posmā īstenoti 1640 karjeras atbalsta pasākumi un nodrošinātas 1002 individuālās konsultācijas, kā arī apmaksāts 110 pedagogu karjeras konsultantu darbs. Projektā apgūti 2,5 milj. euro.

2020./2021. mācību gadā Projektā darbu turpina 41 Rīgas vispārizglītojošā skola un 50 pedagogi karjeras konsultanti, kuriem ir tiesības vadīt individuālo konsultēšanu.

2020./2021.mācību gadā finansējums karjeras attīstības atbalsta pasākumiem tiks piešķirts vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēniem, kā arī visām klasēm skolās, kas īsteno speciālās izglītības programmas. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021. mācību gadā:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Savukārt pedagoga karjeras konsultanta darba principi un uzdevumi 2020./2021. mācību gadā ir sadarbības uzturēšana starp skolēniem, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās. Būtiski ir sniegt arī metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Rīgas skolas, kuras piedalās projektā.