“Pāreja uz Vienotu skolu» - Vidzemes priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredze un izaicinājumi

“Pāreja uz Vienotu skolu» - Vidzemes priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredze un izaicinājumi

2024. gada 14. maijā Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes Konsultatīvais centrs organizēja tikšanos “Pāreja uz Vienotu skolu- pirmsskolas izglītības iestāžu pieredze un izaicinājumi”.

Tikšanās mērķis bija sniegt priekšstatu kā tiek nodrošināta pāreja uz vienotu skolu un ar kādiem izaicinājumiem pirmsskolas komandas var saskarties.

Šī mērķa īstenošanai vienā no Konsultatīvā centra organizētajām tikšanās reizēm vietniekiem/metodiķiem sadarbībā ar 39 pirmsskolas izglītības iestādēm (37 Vidzemes priekšpilsētas un 2 Latgales priekšpilsētas) izveidojām domu biedru  komandas, kas ciemojās viena pie otras -vēroja rotaļnodarbības vai pasākumus, sniedza atgriezenisko saiti. Tika panākta vienošanās, ka apmeklējuma laikā vērsīsim uzmanību uz: mācību saturu un pieeju; valodas vides veidošanos izglītības iestādē, mācību resursiem.

Pārejas procesā līdzdarbojās visas iesaistītās puses- bērni, administrācija, pedagogi, skolotāju palīgi, skolotāji logopēdi, mūzikas skolotāji, sporta skolotāji, pedagoga palīgi, bērnu vecāki.

14. maija tikšanos atklāja: Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības departamenta Vecākā eksperte Gunitai Delijevai, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētaja Laima Geikina, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta p.i. Ivars Balamovskis.

Darba kārtībā bija iekļauti pirmsskolas izglītības iestāžu labās prakses piemēri un pieredzes stāsti par pāreju uz “Vienotu skolu”.

Domājot par pāreju uz mācībām valsts valodā, vēlamies lielu paldies teikt pirmsskolas izglītības iestādēm un viņu komandām, kas atbildīgi, mērķtiecīgi un strukturēti plānoja un organizēja procesu.

Savu labo praksi un gūto pieredzi prezentēja radošās darba grupas:

  • «Vienoti mēs vienotā skolā», komanda balstījās uz B.Obama atziņu, ka «Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim kādu citu personu vai gaidīsim kādu citu laiku. Mēs esam tie, kurus mēs gaidījām. Mēs esam izmaiņas, kuras mēs meklējām.» Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks», Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestāde «Mežciems».
  • “Vienota Skola - pedagogu personāls, izglītojamie, bērnu vecāki”- Rīgas 236. pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte”, Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestāde
  • Lai veicinātu bērna vēlmi runāt un izteikties latviešu valodā, valodas apguves procesam ir jābūt radošam, tajā jāienes prieks un vieglums.  Drāmas metode kā paņēmiens valodas veiksmīgā apguvē. Ar savu pieredzi dalījās Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestādi, Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādi, Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestādi, Rīgas 61. pirmsskolas izglītības iestādi, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi ‘’Teiksma’’.
  • Mūsdienīgi krāsaini attēli un tajos atspoguļoto priekšmetu, lietu, dzīvo būtņu nosaukumi – atslēgvārdi, kas redzami uz mācību telpas sienām, var kļūt par iedvesmojošu vidi, lai veicinātu bērna valodas attīstību. Ikdienas frāzes un vārdi, kas sekmīgi palīdz apgūt valodu un stiprina kolektīvu,  pieredzi apkopoja - Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde un Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde.
  • “Valodas vide un resursi” pieredzē dalījās - Rīgas 80. vidusskola, Rīgas 216. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas pirmsskolas grupas, Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestāde.
  • Bērni labāk apgūst to, ko spēj sasaistīt ar sevi pašu, savu līdzšinējo dzīves un mācīšanās pieredzi, turklāt bērnu attīstībā nozīmīgi ir divi atslēgvārdi: emocionālā labbūtība un aktīva līdzdarbošanās, iesaistīšanās. Bērns var mācīties kaut ko jaunu tikai tad, ja viņš jūtas labi un aktīvi iesaistās, līdzdarbojās. Savos iespaidos dalījās: Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestāde.
  • Praktiskajā darbībā ieguva zināšanas - Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde., Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 243. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde «Dzilniņa»
  • Labo praksi prezentēja: Rīgas Juglas vidusskolas pirmsskolas grupas, Rīgas 160.pirmskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ozoliņš”.

Konsultatīvais centrs vēlas pateikt Paldies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas vadītājai Ivetai Naglai, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra direktora p.i. Ingai Draveniecei, Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciālistei Pirmsskolas jomā Aigai Kirejevai. Paldies Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ozoliņš ” vadītājai Brigitai Makijevskai.

Materiālu sagatavoja, Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes konsultatīvā centra vadītāja - Jana Buboviča