Meitene šauj ar kaķeni

Attēls pexels.com

Rīgas pašvaldība veikusi virkni pasākumu skolēnu pasargāšanai no vardarbības

Lai aizsargātu Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņus no fiziskas vai psiholoģiskas aizskaršanas, Rīgas pašvaldība veikusi virkni pasākumu un izstrādājusi rīcības algoritmus darbiniekiem, ja ir apdraudēta skolēna veselība, drošība vai dzīvība.

“Skolās vardarbība netiks tolerēta. Rīgā risinām jautājumus, kas skar šo sarežģīto tēmu, un piedāvājam gan atbalsta, gan izglītojošos pasākumus. Šis jautājums ir nostiprināts pašvaldības normatīvajos un metodiskajos materiālos, esam skolām nodrošinājuši dažādus monitoringa rīkus un sadarbojamies ar nozares profesionāļiem un NVO, lai organizētu mācības, dažādas darbnīcas, veidotu materiālus un citādi atbalstītu kā skolēnus, tā skolotājus un vecākus. Turpināsim pārskatīt rīcības un uzlabot savas darbības un sniegt visu nepieciešamo atbalstu mūsu skolām,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Rīgas pašvaldībā ir izstrādātas vadlīnijas, kas nosaka rīcību skolā, ja ir apdraudēta izglītojamā veselība, drošība vai dzīvība. Vadlīnijās ir atrunāts rīcības algoritms, kur jāvēršas skolēnam, kā jārīkojas skolu administrācijas komandai, kā jārīkojas audzinātājam dažādās situācijās. Tāpat ir izstrādāts metodiskais materiāls kur meklēt palīdzību dažādos drošības apdraudējuma gadījumos un izdots rīkojums par informācijas apriti. Rīcības algoritms nosaka šādus posmus: ziņošanas algoritms, risku analīze un turpmākā darbība, gadījuma vadīšana, skolas vadības rīcība, klases audzinātāja rīcība, atbalsta komandas rīcība, situācijas monitorēšana un prevencijas pasākumi skolā, palīdzības iespējas, rakstiski sniegta informācija.

Galvaspilsētas izglītības iestādes pēc Ministru kabineta noteikumiem izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi. Noteikumi nosaka skolēnu uzvedības noteikumus, rīcību, ja izglītības iestādē kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tostarp vardarbību. Noteikumi nosaka arī vecāku iesaistes kārtību.

Rīgas pašvaldība izdevusi rīkojumu par informācijas apriti ārkārtas situāciju gadījumos Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības esošajās iestādēs.

Pašvaldība veic situācijas monitoringu, organizējot aptaujas skolēnu vidū, lai mērītu labbūtību un emocionālo drošību Rīgas skolās. Aptaujas dati, rāda, ka gan skolēni, gan vecāki Rīgā jūtās droši līdzās skolotājiem. Datos nav novērojams, ka būtu kādi sistemātiski riski ar skolotāju fizisko vai seksuālo vardarbību pret skolēniem. Ja arī tiek konstatēts kāds gadījums tie netiek atstāti vieni, tiek veikta audzinātāju un atbalsta personāla iesaiste, lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu un jautājumus risinātu skolas līmenī.

Rīgas pašvaldība sadarbojās ar vairākām institūcijām, sniedzot atbalstu vardarbības gadījumos. Sadarbības grupā darbojās pārstāvji no Labklājības departamenta, IKSD, Rīgas pašvaldības policijas no Rīgas bāriņtiesas, Rīgas Sociālā dienesta, Bērnu un jauniešu centra. Sadarbības mērķis ir sekmēt efektīvu institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, nodrošinot visu iesaistīto institūciju mērķtiecīgu rīcību, lai, maksimāli, izmantojot esošos resursus, nodrošinātu bērnu tiesību un interešu vislabāko aizsardzību galvaspilsētā. Pašvaldībai ir sadarbība arī ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju”  un nodibinājumu “Centrs Dardedze”.

Pašvaldība sniedz arī profesionālo pilnveidi un atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem un skolu vadībai dažādu jautājumu risināšanā. Tiek aktualizētas arī pedagoga profesionālās ētikas normas, kā arī izglītības iestāžu ētikas kodeksi, kā arī tiek sniegtas konsultācijas.

Lai uzlabotu esošo sistēmu pašvaldība kopā ar sadarbības institūcijām plāno organizēt seminārus un darbnīcas skolu vadībai un pedagogiem par rīcību iestādēs, kad tiek konstatēta seksuāla rakstura vardarbība vai par to tiek saņemta informācija. Plānots sadarbībā ar "Centrs Dardedze" izstrādāt uzvedības protokolu – vadlīnijas bērnu aizsardzībai par rīcību izglītības iestādēs, kad tiek konstatēta seksuāla rakstura vardarbība vai par to tiek saņemta informācija.

Jautājumu turpinās padziļinātāk pārrunāt arī nākamajā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.