Foto

Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam

Aicinām skolas izmantot individualizētu  atbalsta iespēju pedagogiem –  skolotāju konsultanta pakalpojumu.

Mērķis – sniegt praksē  balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu pedagogi (arī speciālās skolas, internātskolas, vakara maiņu vidusskolas)

Kāds ir šis pakalpojums – konsultanta  tikšanās ar skolas administrāciju; individuālas  tikšanās ar skolotāju un vismaz 4 stundu vērošanas reizes; skolotāja  konsultēšana, individualizēta atbalsta sniegšana; atgriezeniskās saites sniegšana (gan mutiska, gan rakstiska); atzinuma sniegšana skolotājam, skolas administrācijai un IKSD.

Ieguvumi –  skolotājs saņem individualizētu atbalstu produktīva mācību procesa  īstenošanai .

Kā saņemt šo pakalpojumu – skolas direktors aizpilda pieprasījuma veidlapu un elektroniski nosūta RIIMC koordinatorei .

Sīkāku informāciju var saņemt, sazinoties ar  Kitiju Čipāni (RIIMC) ,  kitija.cipane@riga.lv;  tel.67105546.